Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotace

logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25.5.2022 výzvu tz. Šablony I. OP JAK Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání. 

Číslo a název výzvy: OP JAK č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I
 

Aktivity pro základní umělecké školy: 

  • VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • VII/2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZUŠ
  • VII/3 Inovativní vzdělávávání žáků v ZUŠ
  • VII/4 Odborně zaměřená tématická a komunitní setkávání v ZUŠ

Šablony využívané Základní uměleckou školou Pohořelice

VII/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání
(včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) ZUŠ pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

VII/3 Inovativní vzdělávávání žáků v ZUŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZUŠ a jejich
podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních
forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod
a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu
a samostatnosti. Aktivita zároveň cílí na snižování předčasných
odchodů ze vzdělávání.

OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I. na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

 


 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo 28. 2. 2018 výzvu tz. ŠABLONY II. Jedná se o výzvu na zjednodušené projekty na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání. 

Číslo a název výzvy: 2_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha 
 
Aktivity pro základní umělecké školy: 
  • Personální podpora: 2.VII/1 Školní asistent – personální podpora ZUŠ, 2.VII/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZUŠ, 2.VII/3 Koordinátor spolupráce školy a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ, 
  • Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZUŠ: 2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin, 2.VII/5 Vzdělávání pedagogického sboru ZUŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin, 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ, 2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv, 2.VII/8 Tandemová výuka v ZUŠ, 2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ, 2.VII/10 Nové metody ve výuce v ZUŠ, 2.VII/11 Profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku,
  • Aktivity rozvíjející ICT v ZUŠ: 2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ, 2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ,
  • Rozvojové aktivity ZUŠ: 2.VII/14 Projektový den ve škole, 2.VII/15 Projektový den mimo školu,
  • Spolupráce s rodiči žáků ZUŠ a veřejností: 2.VII/16 Komunitně osvětová setkávání.

Šablony využívané Základní uměleckou školou Pohořelice

2.VII/3 Koordinátor spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací – personální podpora ZUŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – koordinátora spolupráce ZUŠ a příbuzných organizací základním uměleckým školám (dále také: Koordinátor spolupráce školy, či koordinátor).
Koordinátor spolupráce ZUŠ navazuje kontakty za účelem komunikace a hledání vhodných forem spolupráce se zástupci různých organizací v oblasti kultury a umění (školy, školská zařízení, neziskové organizace, spolky, úřady, aj.), případně v oblasti sociálních služeb.

2.VII/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 2.VII/6 Vzájemná spolupráce pedagogů ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol.

2.VII/7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních uměleckých škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

2.VII/9 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ

Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních uměleckých škol a odborníků z praxe v rámci jednotlivých uměleckých oborů. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.

2.VII/12 Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ

Cílem této aktivity je umožnit základním uměleckým školám působení ICT technika ve výuce jednotlivých uměleckých oborů, eliminovat technické problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.

2.VII/13 Využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.

2.VII/14 Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

 

ŠABLONY II. na podporu předškolního, základního (včetně základních uměleckých škol) a zájmového vzdělávání JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.