Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče

 

Přihláška klikněte zde: přihláška k přijímacím zkouškám

Náplň přijímacích zkoušek:
zpěv libovolné písně, opakování rytmického útvaru, opakování předehraných tónů, zpěv jednoduché lidové písně v různých tóninách, pohovor o vybraném oboru

 

Od 11.5. je možná osobní přítomnost žáků v ZUŠ.
Veškerá výuka bude přesměrována pouze do budovy v Pohořelicích a našich prostor ve Vranovicích U Floriánka. Výuka hromadných předmětů probíhá za účasti nejvíše 15 žáků.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky a náhradní roušku.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Zákonný zástupce předem oznámil vyučujícímu, že žák bude osobně přítomen ve výuce
 • Žák bude na výuku čekat před budovou školy dokud si ho nevyzvedne učitel
 • Žáci se nesmějí před budovou shlukovat a musí udržovat rozestupy 2 metry
 • Žáci nebudou užívat čipy ke vstupu do budovy a nesmí do budovy pouštět žádné osoby - vstup je povolen pouze žákům za doprovodu vyučujícího
 • po ukončení výuky učitel odvádí žáka před budovu školy

   

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
Při prvním vstupu do školy předkládá žák tato prohlášení (v příloze), která je možné podepsat před vstupem do školy. Prohlášení u nezletilých žáků je podepsáno zákonným zástupcem:
1. písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
2. písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

Ceník školného pro rok 2019/2020

Omlouvání žáka:

Omluvenky jsou k dispozici v elektronické žákovské knížce, kde v odkazu ZASLAT OMLUVENKU zadáte příslušné datum (nebo datové rozpětí) a důvod omluvení. Tyto omluvenky se pak ihned po odelsání zobrazí příslušnému učiteli přímo ve školním systému. Omlouvání formou lístečků není přípustné.

Komunikace se školou:

V elektronické žákovské knížce je možnost ODESLAT EMAIL u každé výuky jednotlivým učitelům, dle vyučovaného předmětu. Zde můžete komunikovat s vyučujícím emailovou formou. Nepoužívejte prosím tento odkaz k omlouvání žáka.

Veřejné kontakty na školu jsou pak uvedeny na webu školy v záložce KONTAKTY.

 

Hudební nauka ve školním roce 2019/2020:

Podklady ke studiu

Rostislav Komosný - Pohořelice
úterý 2. ročník 14:00 - 14:45
úterý 3. a 4. ročník 14:50 - 15:35
čtvrtek PHV + 1. roč. 14:50 - 15:35

Ivo Farkaš - Vranovice
úterý PHV, 1. a 2. ročník 14:00 - 14:45
úterý 3. a 4. ročník 14:50 - 15:35

Ivo Farkaš - Velké Němčice
čtvrtek 14:00 - 14:45

Sborový zpěv ve školním roce 2019/2020

Zdeňka Šichová  - Pohořelice
čtvrtek 14:45 - 16:15

Soubory a komorní hry ve školním roce 2019/2020

Ludmila Tesařová a Ivo Farkaš - cimbálka Pohořelice
středa 15:30 - 16:15

Rostislav Komosný - rocková kapela Pohořelice
čtvrtek 17:20 - 18:25

Radek Zapadlo - jazzový soubor Pohořelice
úterý 19:00 - 19:45

Alena Vrbková - akordeonový soubor Pohořelice
čtvrtek 18:10 - 18:55

Daniel Hlaďo - kytarový soubor Pohořelice
čtvrtek 16:20 - 17:05

 

 

Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy: Základní umělecká škola Pohořelice, příspěvková organizace

IČO: 708 51 212

Sídlo: Školní 462, Pohořelice 69123

 

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jan Juřík

tel. +420 / 543 426 011

email: gdpr@sssbrno.cz

 
 


Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< červen >>
<< 2020 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30